top of page

FALL

utstillingsprogram/exhibition program

 

House of Foundation, Moss

27. 1. - 29. 12. 2024

 

Trude Johansen 27. 1. – 25. 2. 2024

Steinar Laumann 9. 3. – 21. 4. 2024

Ségolène Thuillart (F) 27. 4. – 7. 7. 2024

Boris Beja (SL) 17. 8. – 19. 10. 2024

Tom Eidsvold Larsen 2. 11 – 29. 12. 2024

 

Trude Johansen, kurator og kunstnerisk medvirkende/curator and artistic contributor

FALL er støttet av/supported by:

Norske Grafikeres Fond/Norwegian Printmaker Society Fund

Kulturrådet/Arts and Culture Norway

Det franske kultursenteret i Norge/Institut français de Norvège

(norsk)

 

I 2025 er det 50 år siden kunstneren Bas Jan Ader forsvant i Atlanterhavet. Ader var en pioner innen video-performance og er særlig kjent for serien «Fall» fra 1971. Den består av flere korte videoer der kunstneren utforsker forskjellige måter å falle på. I Renee Daalders dokumentar om Ader fra 2006, setter en venn av Ader ord på essensen av serien med fall; «Å slippe taket, er et møte med evigheten» 

 

Bas Jan Ader var fra Nederland, men bodde og arbeidet i Los Angeles, USA. I prosjektet «In search of the miraculous» seilte han båten «Ocean Wave» fra østkysten av USA, med Nederland og sin første separatutstilling i hjemlandet som mål. Båten ble funnet nær Irland noen måneder senere. Ader ble aldri funnet.

 

Dette er utgangspunktet for årets utstillingsrekke på House of Foundation i 2024. 

 

Parallelt med utstillingsprogrammet, vil det arrangeres og annonseres kunstnersamtaler i forbindelse med utstillingene. Dokumentaren «Here is always somewhere else», regissert av Renee Daalder og produsert av Aaron Ohlmann vil også bli vist for besøkende i utstillingsperiodene. (med stor takk til Aaron Ohlmann for tillatelse)

Trude Johansen 27. 1. – 25. 2. 2024

bas.jpeg

Fall - organic

videostill, 1971

Bas Jan Ader

(english)

 

In 2025, 50 years has past since the artist Bas Jan Ader disappeared in the Atlantic Ocean. Ader was a pioneer in video performance and is particularly known for the series "Fall" from 1971. It consists of several short videos in which the artist explores different ways of falling. In Renee Daalder's documentary about Ader from 2006, a friend of Ader's puts into words the essence of the series of falls; "Letting go is an encounter with eternity"

 

Bas Jan Ader was from the Netherlands, but lived and worked in Los Angeles, US. In the project "In search of the miraculous", he sailed the boat “Ocean Wave” from the east coast of the USA, aiming for the Netherlands and his first solo exhibition in his home country. The boat was found near Ireland a few months later. Ader was never found.

 

This is the starting point for this year's series of exhibitions at the House of Foundation in 2024. 

 

Parallel to the exhibition program, artist talks will be arranged and announced in connection with the exhibitions. The documentary "Here is always somewhere else", directed by Renee Daalder and produced by Aaron Ohlmann, will also be shown to visitors during the exhibition periods. (with many thanks to Aaron Ohlmann for permission)

Feathers I__2023.jpg

Feathers (serie)

MDF, ink, 120cm x 80cm, 2023

Trude Johansen

IKAROS 

Da jeg var ti år skrev jeg særoppgave om Hellas. I den skrev jeg ned myten om Ikaros og Daidalos for hånd....løkkeskrift, det føltes som en bragd. Kort fortalt om den greske myten er Daidalos og sønnen Ikaros fanget på Kreta. De flykter med vinger som Daidalos har laget av fjær og voks. Ikaros flyr for høyt, solen smelter voksen. Han faller i havet og drukner. 

 

Barna mine er blitt store. Den ene har flyttet ut. Det som virket som en evighet er nå forbi. 

Steinar Laumann 9. 3. – 21. 4. 2024

IKAROS

 

When I was ten years old, I wrote a special paper about Greece. In it I wrote down the myth of Ikaros and Daidalos by hand....neatly written, it felt like a feat. Briefly about the Greek myth, Daidalos and his son Ikaros are trapped in Crete. They flee with wings Daidalos made of feathers and wax. Ikaros flies too high, the sun melts the wax. He falls into the sea and drowns.

 

My children have grown up. One has moved out. What seemed like an eternity is now over. 

Skjermbilde 2023-11-21 kl. 13.35.33.png

#viljeogkapteinlongreach

fotostill fra reisen mellom Risør og Harstad, 2023

Steinar Laumann

Fra juli til oktober 2023, seilte billedkunstneren Steinar Laumann fra Halden til Harstad, et stort stykke av norgeskysten, nesten uten seileerfaring.

For Laumann er reisen ofte utgangspunktet for et kunstprosjekt. I 2017 utga han boka «Jeg går en tur med kua», som handler om en 80 dagers reise over fjellet med kunstneren, en ku og kalven hennes.

For Laumann har fjellet og brenne i mange år vært en kilde til inspirasjon, men de siste årene er fokuset blitt dratt mer mot havet.

From July to October 2023, visual artist Steinar Laumann sailed from Halden to Harstad, a large stretch of the Norwegian coast, with almost no sailing experience.

For Laumann, the journey is often the starting point for an art project. In 2017, he published the book "Jeg går en tur med kua"(Taking the cow for a walk), which is about an 80-day journey over the mountains with the artist, a cow and her calf.

For Laumann, the mountains and the forest have been a source of inspiration for many years, but in recent years the focus has shifted more towards the sea.

Kunstnersamtale fra åpningene/artist talk from the opening

https://soundcloud.com/user-662719445/hof-steinar-laumann

Ségolène Thuillart (F) 27. 4. – 7. 7. 2024

Skjermbilde 2023-10-18 kl. 16.07.36.png

Waiting to do nothing

Performance 18 min, 2018

Ségolène Thuillart

Sègolène Thuillarts kunstnerskap spenner over flere utrykksformer; grafikk, tekstil og performance. I utstillingen viser hun trykksaker i form av instruksjonsmanualer og køsystemer, silketrykk i form av grunnflater og kart over bygningsmasse, tekstilarbeider i form ord som definerer roller man har i et samfunn og en performance som tar utgangspunkt i opplevelsen av å være bruker av det franske NAV-systemet (CAF).

 

I Ségolène Thuillarts utstilling er det individets egenverdi i møtet med samfunnshierarkiet som er tema. Hva er frihet i møte med et system basert på et komplisert språk, skjemaer, koder og der en selv blir gjort til et nummer i en serie. Hvem er man når en faller til bunnen av samfunnet?

Sègolène Thuillart's artistry spans several forms of expression; graphics, textile and performance. In the exhibition, she shows printed matter in the form of instruction manuals and queuing systems, screen printing in the form of ground surfaces and maps of building mass, textile work in the form of words that define roles one has in a society and a performance based on the experience of being a user of the French NAV system (CAF).

 

In Ségolène Thuillart's exhibition, the individual's own value in the encounter with the social hierarchy is the theme. What is freedom in the face of a system based on a complicated language, forms, codes and where one is made a number in a series. Who are you when you fall to the bottom of society?

Boris Beja (SL) 17. 8. – 19. 10. 2024

Screen Shot 2020-11-09 at 14.37.22.png

Utstillingen er støttet av Kulturdirektoratet og Institut français de Norvège

Logo IFN_noir fond transparent.png

Lesson 45

videostill/installation, 2018

Boris Beja

Den slovenske kunstneren Boris Beja er utdannet fra Faculty of Natural Sciences and Engineering i Ljubljana, med spesialisering innen grafisk teknologi. Med sin performance Lesson 45, viser Beja en gulvinstallasjon i trevirke og speil, og en danse-performance. 

 

Utstillingen tar utgangspunkt i et toårig kurs i ballett som kunstneren startet på i 2018. Danseformen ballett handler om perfeksjon og å streve etter vektløshet. Boris Bejas prosjekt handler om å oversette dette dansespråket til et grafisk/visuelt språk og hvordan kroppslig gjentakelse og bevegelser i rommet, skaper strukturelle bevegelsesmønstre. 

Tom Eidsvold Larsen 2. 11 – 29. 12. 2024

The Slovenian artist Boris Beja graduated from the Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana, specializing in graphic technology. With her performance Lesson 45, Beja shows a floor installation in wood and mirrors, and a dance performance.

 

The exhibition is based on a two-year course in ballet that the artist started in 2018. The dance form ballet is about perfection and striving for weightlessness. Boris Beja's project is about translating this dance language into a graphic/visual language and how bodily repetition and movements in space create structural movement patterns.

DSC_2773. 50x50.jpg

119C

Tresnitt, 50cm x 50cm, 2015

Tom Eidsvold Larsen

Den norske grafikeren Tom Eidsvold Larsen viser en egenprodusert grafikkpresse og en grafikkpresse i støpejern fra 1870, samt grafiske trykk som er laget på disse. Det vil arrangeres en kunstnersamtale med utgangspunkt i arbeidsulykken Larsen hadde som scenemester og håndverker ved Det Norske Teatret, som videre førte til grafikkutdannelsen på Kunsthøgskolen i Oslo.

 

Det er skaden og kroppens kunnskap som tematiseres. I 2005 falt Larsen fra en scenerigg og ned i et betonggulv. I ulykken ble musklene i armen revet av. Han gikk ut med master i grafikk på Kunsthøgskolen i Oslo i 2013. Larsens sirkelbilder er visualiseringer av fallet, men sirklene kommer også som en naturlig del av fysikken, armens naturlige bevegelse etter skaden i skulderen.

The Norwegian graphic artist Tom Eidsvold Larsen shows a self-produced graphic press and a cast iron graphic press from 1870, as well as graphic prints made on these. An artist talk will be organized based on the accident at work Larsen had as a stage manager and craftsman at the Norwegian Theatre, which further led to graphic design training at the Oslo Academy of Arts.

 

It is the damage and the body's knowledge that are thematized. In 2005, Larsen fell from a stage rig onto a concrete floor. In the accident, the muscles in the arm were torn. He graduated with a master's degree in graphics from Oslo University of the Arts in 2013. Larsen's circle images are visualizations of the fall, but the circles also come as a natural part of physics, the natural movement of the arm after the injury to the shoulder.

bottom of page